سه شنبه/ 9 خرداد / 1402
مالیات علی الرأس

مالیات علی الرأس

مالیات علی الرأس

مالیات علی الرأس و نزدیک شدن به روزهای پایانی با ماده ۱۶۹ ق.م.م و جرائم مالیاتی

مالیات بر مبنای گزارش علی الرأس در صورتی تعیین می‌گردد که اسناد و مدارکی از سوی مؤدی به واحد مالیاتی مربوط به رسیدگی پرونده، ارائه نگردد و یا این اسناد و مدارک بر اساس ضوابط موجود نگهداری نشده و از سوی اداره امور مالیاتی رد گردد.

علی الرأس

مالیات علی الرأس و جایگاه آن در تعیین مالیات صاحبان مشاغل

در رسیدگی علی الرأس، مالیات نه بر اساس اسناد و مدارک درآمد و هزینه بلکه بر اساس قرائن مالیاتی تعیین می‌گردد. متراژ محل فعالیت، سرمایه موجود، ارزش ملک (سرقفلی)، موقعیت و شهرت کسبی، هزینه‌های سالانه و … ازجمله این قرائن مالیاتی به شمار می‌روند.