چهارشنبه/ 15 تیر / 1401

محرم در ادبیات فارسی همراه با محتشم کاشانی (2) - این زمین پر بلا را نام دشت کربلاست

محتشم کاشانی

حماسه محرم در ادبیات فارسی

حماسه محرم در ادبیات فارسی

حماسه محرم از دیرباز در شعر بسیاری از شاعران تبلور یافته است و هر کدام به نحوی به آن پرداخته اند. در این مقاله برآنیم تا به برخی از این شعرها بپردازیم و اشاره ای به آن ها داشته باشیم.