چهارشنبه/ 5 مهر / 1402
آهنگ گندمی محسن ابراهیم زاده

محسن ابراهیم زاده

آهنگ گندمی محسن ابراهیم زاده

آهنگ گندمی محسن ابراهیم زاده

آهنگ گندمی محسن ابراهیم زاده …تو که پیش منی غم راه نداره این دل عاشقمو دریا نداره / دل از اوناش نیست با هرکی بشینه آخه دنیا مثل تو …