چهارشنبه/ 19 مرداد / 1401

قطعه دلا از دست تنهایی به جونم شجریان

محمدرضا شجریان

قطعه این دهان بستی محمدرضا شجریان

قطعه این دهان بستی محمدرضا شجریان

قطعه این دهان بستی محمدرضا شجریان …این دهان بستی دهانی باز شد؛ تا خورنده لقمه های دل راز شد / لب فروبند از طعام و از شراب؛ سوی خوان آسمانی کن شتاب…

قطعه مرغ سحر محمدرضا شجریان

قطعه مرغ سحر محمدرضا شجریان

قطعه مرغ سحر محمدرضا شجریان … مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن / ز آه شرر بار این قفس را، بر شکن و زیر و زبر کن / بلبل پر بسته ز کنجِ قفس درا …

قطعه زبان آتش محمدرضا شجریان

قطعه غم عشقت بیابون پرورم کرد شجریان

قطعه غم عشقت بیابون پرورم کرد محمدرضا شجریان … عزیزون از غم و درد جدایی؛ به چشمونم نمونده روشنایی / گرفتارم به دام غربت و درد؛ نه یار و همدمی نه آشنایی…

قطعه بت چین محمدرضا شجریان

قطعه بت چین محمدرضا شجریان

قطعه بت چین محمدرضا شجریان …ای مه من ای بت چین ای صنم؛ لاله رخ و زهره جبین/ ای صنمتا به تو دادم دل و دین ای صنم؛ بر همه کس گشته یقین ای صنم …

قطعه فریاد محمدرضا شجریان

قطعه فریاد محمدرضا شجریان

قطعه فریاد محمدرضا شجریان … خانه ام آتش گرفتست آتشی جانسوز / هر طرف می سوزد این آتش؛ پرده ها و فرش ها را… تارشان با پود…