شنبه/ 2 بهمن / 1400

در محضر محمدعلی بهمنی دلخوشم با غزلی تازه همینم کافی است

محمدعلی بهمنی