یکشنبه/ 13 آذر / 1401

ملاصدرا

معرفی کتاب مردی در تبعید ابدی نوشته نادر ابراهیمی

«مردی در تبعید ابدی» عنوان رمانی از نادر ابراهیمی است که به شرح زندگی پر فراز و نشیب و عقاید فلسفی-عرفانی صدرالدین محمد قوام شیرازی پرداخته است که از نوجوانی وی شروع و تا زمان تبعید او به کویر و در نهایت بازگشت وی به شیراز ادامه می‌یابد.

بزرگداشت ملاصدرا / صدرالمتألهین

در محضر جناب صدرالمتألهین به بهانه روز بزرگداشت ملاصدرا

روز یکم خرداد، به عنوان روز بزرگداشت ملاصدرا (صدرالمتألهین) نامگذاری شده است. به بهانه این نام گذاری به محضر جناب صدرالمتألهین، ملاصدرای شیرازی مشرّف شده و اندکی از دریای بیکران علوم و افاضات ایشان بهره می جوییم.