جمعه/ 12 خرداد / 1402
شعر مرغ سحر ناله سر کن از ملک الشعرای بهار

ملک الشعرای بهار

حماسه محرم در ادبیات فارسی

حماسه محرم در ادبیات فارسی

حماسه محرم از دیرباز در شعر بسیاری از شاعران تبلور یافته است و هر کدام به نحوی به آن پرداخته اند. در این مقاله برآنیم تا به برخی از این شعرها بپردازیم و اشاره ای به آن ها داشته باشیم.