جمعه/ 11 فروردین / 1402
لاف در غریبی آواز در بازار مسگرها

مهدی سهیلی

گاو پیشانی سفیده

گاو پیشانی سفیده

گاو پیشانی سفیده یعنی بسیار مشهور و سرشناس است. در مطلب بعد نیز به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

یک بز گر گله را گر میکنه

یک بز گر گله را گر میکنه

یک بز گر گله را گر میکنه یعنی یک همنشین فاسد دیگران را هم به فساد می کشاند. در مطلب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

کوه موش زاییده

کوه موش زاییده

کوه موش زاییده یعنی سر و صدا زیاد ولی نتیجه بسیار ناچیز بود. در مطلب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

یابو برش داشته

یابو برش داشته

یابو برش داشته یعنی خودش را گم کرده است. در مطالب بعد نیز به ذکر موارد دیگر می پردازیم.