برچسب : موفقیت محل کار

روانشناسی موفقیت موفقیت

جهت یافتن حامی برای ایده هایتان مانند یک بازرگان فکر کنید (قسمت دوم)

الهه علیاری
در ادامه مبحث قسمت قبل برای به حداکثر رساندن شانس جهت گرفتن چراغ سبز برای ایده هایتان مانند یک بازرگان عمل کرده و از این 3 قانون پیروی کنید....