برچسب : میل اول

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس دوازدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (پیرامون میل)

محمد مهدیان
اگر کوکب بر نفس معدل النهار بود آن را بعد نبود. و اگر بر نفس منطقه البروج بود آن را عرض نبود. و اگر بر یکی از دو نقطه اعتدال بود او را نه بعد...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس دهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره میل)

محمد مهدیان
در محاسبات فلکی و دوائر کروی هرگاه بخواهیم بعد نقطه ای از دائره عظیمه ای را بدست آوریم، باید دائره عظیمه دیگری از آن نقطه مفروض و دو قطب دائره ای که مبدأ مفروض است...