برچسب : نثر

ادبیات

بررسی و تأمل بر گلستان سعدی / دیباچه

محمد زکی زاده
دیباچه گلستان ... گفتم: برای نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد....