برچسب : نرخ مالیات بر ارث

راهکارهای مالیاتی کلیات مالیات

نکاتی پیرامون مالیات بر ارث و جدول نرخ پرداخت مالیات

محمد مهدیان
بر اساس قانون مالیات های مستقیم (از نوع مالیات بر دارایی) اموال و دارایی های قابل انتقال به وراث که موارد آن در ماده 17 ق.م.م آمده، مشمول مالیات بر ارث می گردد. به طور...