برچسب : نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399

بخشنامه ها

معافیت مالیات سالانه حقوق ۱۳۹۹ و نرخ مالیات بر درآمد حقوق

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۱۰ مورخ  ۱۳۹۹/۱/۲۶ دسته: مواد ۸۴-۸۶ ق.م.م موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ وفق مقررات جزء (۲) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال...