برچسب : نسخه الکترونیکی سفته

بخشنامه ها

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ دسته: ماده ۵۰ ق.م.م موضوع: ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی...