برچسب : نشانه عقل

حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس پنجم (قسمت سوم)

سوخته
شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی مجلس پنجم – قسمت سوم زبان شخص جاهل امام و عقلش مأموم اوست برخلاف عاقل که زبانش مأموم و عقلش امام اوست. دلیل فرموده امام این است که عاقل...