برچسب : نصیحت نامه

ادبیات

بررسی و تأمل بر گلستان سعدی / آغاز کلام

محمد زکی زاده
گلستان اثر سعدی شیرازی یکی از مهم ترین و غنی ترین کتب در ادبیات فارسی و حتی ادبیات جهان به شمار می رود....
ادبیات

بررسی و تأمل در باب بیست و هشتم قابوس نامه

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب بیست و هشتم قابوس نامه...بدان ای پسر که مردمان تا زنده باشند ناگزیر باشد از دوستان که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست....
ادبیات

بررسی و تأمل در باب بیست و دوم قابوس نامه

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب بیست و دوم قابوس نامه ... ای جوانمرد زر خویش بازستان و پس برو که امروز از شغل خویش فروماندم از این نگاه داشتن امانت تو....
ادبیات

بررسی و تأمل در باب بیست و یکم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب بیست و یکم قابوس نامه عنصرالمعالی ... ای پسر خویشتن را از فراز آوردن مال غافل مدار ولکن از بهر چیز مخاطره مکن. و جهد کن تا هرچه فراز آوری...
ادبیات

بررسی و تأمل در باب نهم قابوس نامه عنصرالمعالی در پیری و جوانی

محمد زکی زاده
باب نهم قابوس نامه ... ای پسر هرچند توانی پیرعقل باش نگویم جوانی مکن لکن جوانی خویشتن دار باش. و از جوانان پژمرده (2) مباش که جوان شاطر (3) نیکو بُود...
ادبیات

بررسی و تأمل در باب هشتم قابوس نامه عنصرالمعالی (در یادکردن پندهای نوشین روان) – قسمت اول

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب هشتم قابوس نامه عنصرالمعالی (دریادکردن پندهای نوشین روان) - قسمت اول...اول گفت: تا روز و شب آینده و رونده است از گردش حالها شگفت مدار....
ادبیات

بررسی و تأمل در باب هفتم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب هفتم قابوس نامه عنصرالمعالی... باید که مردم سخنگوی و سخندان باشد اما تو ای پسر سخنگوی باش و دروغگوی مباش....
ادبیات

بررسی و تأمل در باب ششم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده
باب ششم قابوس نامه در ارزش دانایی و هنر ... در فُزونی گُهر از فزونی خِرد و هنر بدان ای پسر که مردمِ بی هنر دایم بی سود بُوَد چون مغیلان (۱) که تن دارد...
ادبیات مطالب ویژه

بررسی و تأمل در باب پنجم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده
بررسی و تأمل در باب پنجم قابوس نامه یا نصیحت نامه....اصل و اساس هستی و به وجود آمدن فرزند پدر و مادر هستند پس فرزند اگر از روی عقل و خرد نگاه کند برخود واجب...
ادبیات مطالب ویژه

بررسی و تأمل در باب سوم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده
همانطور که از عنوان باب سوم کتاب معلوم است عنصرالمعالی در این مقال پیرامون شکرگزاری از پروردگار به اندازه توان سخن می گوید....