برچسب : نصیحت

رمزهای موفقیت

چیزی که به دنبالش هستی

مهسا زکی زاده
چیزی که به دنبالش هستی کسی که تو را نصیحت میکند لزوما خود کامل نیست. اما ممکن است همان چیزی را به تو بدهد که به دنبالش هستی! مجله اینترنتی تحلیلک...
ادبیات

بررسی و تأمل در باب نهم قابوس نامه عنصرالمعالی در پیری و جوانی

محمد زکی زاده
باب نهم قابوس نامه ... ای پسر هرچند توانی پیرعقل باش نگویم جوانی مکن لکن جوانی خویشتن دار باش. و از جوانان پژمرده (2) مباش که جوان شاطر (3) نیکو بُود...