برچسب : نظام آموزشی موفق

روانشناسی موفقیت موفقیت

نظام آموزشی موفق چه ویژگی هایی دارد؟

زهرا دره شیری
سیستم ارزشیابی در ایران و چند کشور پیشرفته! در مورد روش توصیفی: – ابتدا این که این روش در همان دوره ابتدایی باقی ماند و به دو دوره بعد سرایت نکرد. مغایرت در سیستم ارزشیابی باعث...