برچسب : نعت پیامبر

ادبیات شعر پارسی

بوستان سعدی؛ فی نعت سید المرسلین علیه الصلوه و السلام

محمد زکی زاده
بوستان سعدی نعت پیامبر... چه کم گردد ای صدر فرخنده پی/ ز قدر رفیعت به درگاه حی / که باشند مشتی گدایان خیل / به مهمان دارالسلامت طفیل...