برچسب : نقد ادبي

ادبیات

بحثی در چیستی ادبیات معاصر ایران (٢)؛ با نگاهی به شعر نیمایوشیج و اخوان ثالث

امیرپاکنژاد
چیستی ادبیات معاصر ایران؛ نکته‌ای که باید به تاثیر اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه بر شکل‌گیری شعر معاصر افزود، فراگیری رسانه‌ی اصلی آن روزگار است....