برچسب : نقد و بررسی مستند قهرمان

فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

قهرمان از هر جهت / نقد و بررسی مستند «قهرمان»

محمد زکی زاده
قهرمان از هر جهت / نقد و بررسی مستند «قهرمان» ... ساقی سلیمانی منتقد سینما، تئاتر و ادبیات در نوشته ای به مستند قهرمان پرداخته است...