برچسب : نقد کتاب من ملاله هستم

زندگینامه افراد موفق معرفی کتاب

معرفی کتاب «من ملاله هستم» نوشته ملاله یوسف زی و کریستینا لم

نویسنده
ملاله در حالی که داشت با اتوبوس از مدرسه به خانه بازمی گشت، هدف گلوله ی نیروهای طالبان قرار گرفت؛ گلوله ای که به سرش اصابت کرد و باعث شد همه تصور کنند کار او...