برچسب : نقطه مشرق

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش سوم درس شانزدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره افق)

محمد مهدیان
قوسی از این دائره افق حقیقی که میان جزوی از اجزای فلک البروج یا مرکز کوکب خواه سیّار باشد خواه ثابت، و میان نقطه مشرق افتد از جانب اقرب آن را سعه مشرق گویند...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش دوم درس شانزدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره افق)

محمد مهدیان
دایره افق و معدل النهار یکدیگر را بر دو نقطه تقاطع می کنند؛ یکی را نقطه مشرق و مشرق اعتدال و مطلع اعتدال، و نقطه مشرق حقیقی و وسط مشارق گویند. و دیگری را نقطه...