برچسب : نقل و انتقال

بخشنامه ها مالیات

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دسته: مواد ۱۴۳-۱۴۳ مکرر ق.م.م موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیئت محترم وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام به پیوست تصویر تصویب...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۷: در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۵: در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم ‌از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به‌ موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۳: در مواردی که انتقال ملک به ‌وسیله اداره ثبت انجام‌ می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸۰: مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۸: در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور درماده (۵۲) ا ین قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۷: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۶: در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات، بر درآمد نقل و انتقال مزبور...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۴: در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که ‌حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی‌حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۲

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۲: در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی ‌معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به‌درخواست مودی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط‌، مبنی...