برچسب : نمایشنامه آرش

ادبیات ادبیات و هنر هنر

برشی از آرش به روایت بهرام بیضایی

محمد زکی زاده
او-آرش-کمانش را به ابرها یله داد: ـمادرم زمین؛ این تیر آرش است؛ که آرش مردی رمه دار بود؛ و مهر به او دلی آتشین داده بود؛ و او تا بود هرگز کمان نداشت؛ و تیری...