برچسب : نمایش در ایران

ادبیات ادبیات و هنر

تعزیه در ایران

محمد زکی زاده
شبیه گردانی یا شبیه خوانی یا تعزیه نمایشی بوده است در اصل بر پایه قصه ها و روایات مربوط به زندگی و مصائب خاندان پیامبر اسلام و خصوصا وقایع و فجایعی که در محرم سال...