برچسب : نه

رمزهای موفقیت

نه گفتن را یاد بگیر

مهسا زکی زاده
نه گفتن را یاد بگیر ” نه “گفتن را یاد بگیر! “بعضی ها ارزش معاشرت ندارند” این” نون و ه ” در کنار هم کلمه ی مقدسی ساخته اند! در مقابل خواسته هایت که باعث...