برچسب : نور

رمزهای موفقیت

معجزه نور و عشق

مهسا زکی زاده
معجزه نور و عشق تاریکی نمی تواند تاریکی را براند تنها نور می تواند این کار را انجام دهد نفرت نمی تواند نفرت را براند، فقط عشق می تواند این کار را انجام دهد! مارتین...