برچسب : نوشتن

روانشناسی موفقیت

اثباتی برای نشان دادن قدرت فوق العاده ی نوشتن اهداف

مهسا زکی زاده
اثباتی برای نشان دادن قدرت فوق العاده ی نوشتن اهداف نامه بروس لی به خود بروس لی این نامه را در ژانویه سال ۱۹۶۹ نوشت و در متن آن به خود قول داد تا به...