برچسب : نگارش

ادبیات غلط ننویسیم

غلط ننویسیم قسمت پنجم

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت پنجم ... حیات / حیاط ... حیات به معنای زندگی است.حیاط به معنای فضای سر گشوده درون خانه که اطرافش دیوار یا اتاق است....
ادبیات غلط ننویسیم

غلط ننویسیم قسمت چهارم

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت چهارم ... تشت / طشت ... تشت واژه فارسی است و طبعا املای آن باید به همین صورت باشد، اما در متون قدیم غالبا به صورت معرب آن طشت آمده است....
ادبیات غلط ننویسیم

غلط ننویسیم قسمت سوم

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت سوم ... جذر / جزر ... جذر به معنی ریشه است و یکی از اصطلاحات ریاضی است؛ اما جزر را به پایین ‌رفتن آب دریا می‌گویند...
ادبیات غلط ننویسیم

غلط ننویسیم (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت دوم ...امپراتور / امپراطوراز کلمات دخیل در فارسی است که از زبان های فرنگی، ظاهرا از طریق ترکی عثمانی، گرفته شده است. بهتر است با حرف (ت) و به صورت امپراتور نوشته...
ادبیات غلط ننویسیم

غلط ننویسیم (قسمت اول)

محمد زکی زاده
غلط ننویسیم قسمت اول ...آج فارسی است به معنای برجستگی های منظم بر سطح یک شیء مانند سطح سوهان، لاستیک آجدار (آژ و آژده و آجیده و آجیدن و آجین نیز از همین خانواده است)...