برچسب : نگار

عمومی

آهنگ «نگار» رضا بهرام

مهدی مشهدی حسنی
رخ مستش به خدا دلا رو داغون میکنه نگاش چی کارا میکنه یه قُشون پشت سرش جنگ میکنه جون دلم نگاش چی کارا میکنه نگار دردت نبینم نگار و مه جبینم نگار جون دلم محرم...