برچسب : نگهداری آگلونما

پرورش گل و گیاه عمومی

انواع گیاه آگلونما و نگهداری از آن

نویسنده
گیاه آگلونما، انواع آن و نگهداری از آگلونما...آگلونماها در نور کم رشد کمتری دارند. پس اگر دوست دارید شاهد زیبایی و شکوه بیشتر آگلونمای خود باشید، آن را در نور مناسب قرار دهید....