برچسب : نگهداری پتوس

عمومی

انواع گیاه پتوس و نحوه نگهداری آن

نویسنده
پتوس در ظاهر، برگ‌های سبز رنگی دارد. البته در بعضی از گونه‌ها، رنگ‌های سفید، زرد و سبز روشن به صورت آبرنگی، روی برگ‌ها کشیده شده است. اما از لحاظ شیوه نگهداری، هیچکدام از گونه‌ها با...