برچسب : نیمایوشیج

ادبیات

امکان ظهور نیما در تاریخ کم است؛ به بهانه زادروز نیما یوشیج

محمد زکی زاده
اکثر بزرگان، از قبیل فردوسی و خیام و سعدی و حافظ و مولوی، در موقعیت بهار قرار دارند و نه در شرایط نیما یوشیج....