برچسب : هبوط کواکب

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش دوم درس بیست و چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طالع و شرف و هبوط کواکب)

محمد مهدیان
شرف زحل درجه بیست و یکم از برج میزانست. شرف مشتری در پانزدهم درجه سرطانست. شرف مریخ درجه بیست و هشتم جدی. شرف زهره درجه بیست و هفتم حوت. شرف عطارد پانزدهم سنبله....
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

بخش اول درس بیست و چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طالع و شرف و هبوط کواکب)

محمد مهدیان
دائره نصف النهار را بدین سبب دائره نصف النهار گویند که چون مرکز جرم شمس مثلاً، به حرکت اولی در فوق الارض با او موافات کند یعنی بدو رسد، زمان روز به تقریب نصف شود؛...