برچسب : هزینه های قابل قبول

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۵۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۵۱: حذف شد.(۱) توضیحات: به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۱۵۱) قانون حذف ‌شد. ‌“ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم – جدول...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۵۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۵۰: حذف شد.(۱) توضیحات: به موجب بند ۳۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۱۵۰) قانون و تبصره­ های آن­ حذف ‌شد. ” ماده...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۹: آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس،...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۸: هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: ۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۴۷: هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده...