برچسب : هفت اورنگ

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با جامی

زهرا فخرایی
جامی بر شاهان و امرای روزگار خود بسیار تاثیرگذار بود که اگر وزیری به غضب سلطان گرفتار می شد با شفاعت و وساطت او مورد عفو قرار می گرفت....