برچسب : هفت ماهگی

سلامت کودک

برنامه غذایی کودک تا یک سالگی (بخش اول)

کودک من
تغذیه کودک شروع تغذیه کودک باید با برنامه غذایی صحیح باشد تا از عوارض نامناسب بودن تغذیه بر اساس سن کودک پیشگیری کند. ماه هفتم ( پایان شش ماهگی) برنامه غذایی هفته اول ماه هفتم...