برچسب : هم نشین

رمزهای موفقیت

این روزها، آرامش غنیمت کم یابی ست…

مهسا زکی زاده
این روزها، آرامش غنیمت کم یابی ست… بعضی مواقع، درختِ ارتباطتان را هَرس کنید ، شاخه هایِ بلا استفاده و دست و پا گیری که فقط وقتِ شما را می گیرند، قطع کنید ! از...