چهارشنبه/ 6 بهمن / 1400

و ما را به حالی سبز و همیشه سبز برگردان

هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج - محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر محمدرضا شفیعی کدکنی به بهانه زادروز هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج آینه دار غم ها و شادی های عصر ما است و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی درباره سایه می فرماید: آنچه هنر سایه را در برابر تمام غزل سرایان بعد از حافظ امتیاز بخشیده همین است که او ظرایف بوطیقای حافظ را در خدمت تصویرگری بهارها و زمستان های تاریخی انسان درآورده است.

یلدای ابتهاج - شعر یلدا هوشنگ ابتهاج

یلدای سایه

شعر یلدا ابتهاج … دخترم یلدا … خفته در گهواره می جنباندش مادر… شب گران بار است و باران همچنان یکریز می بارد.