برچسب : هوشنگ مرادی کرمانی

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «شما که غریبه نیستید» نوشته هوشنگ مرادى کرمانى

ارغوان فاطمی
شخصيت اصلى داستان هوشنگ يا به زبان محلى هوشو يك كودك سر به هوا، كنجكاو، شوخ و شنگ و بازيگوش است كه مادرش را زود از دست مي دهد و در كنار پدر بزرگ و...