برچسب : هوشنگ گلشیری

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

انفجار بزرگ / به بهانه زادروز هوشنگ گلشیری

محمد زکی زاده
انفجار بزرگ / به بهانه زادروز هوشنگ گلشیری ... ﻣﯽﺷﻨﻮﯼ ﺍﻣﯿﻨﻪﺁﻏﺎ؟ ﺳﺮﺩﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﯽﺩﻟﻢ ﺷﻮﺭ ﻣﯽﺯﻧﺪ.. ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻡ؟...