برچسب : هویت

ادبیات ادبیات و هنر

زبان و هویت (۲)

امیرپاکنژاد
زبان و هویت ... انسان ‌شناسان و زبان شناسان زبان‌های گوناگون را دارای ریشه‌های مشترک دانسته اند.طبیعی است که گروه‌های انسانی اولیه در نقاط معدود و متمرکزی می‌زیسته اند....