برچسب : هیأت حل اختلاف مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۹: تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل ‌اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۰: در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ ‌تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌ ای از رأی...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۹: هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلف اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه ‌اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا اداره...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۸: رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن ‌اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت ‌اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات‌، جهات و...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۷: آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۶: وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده‌، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده ‌اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۵: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه ‌خدمت بوده و لا اقل شش سال آن را در امور...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۴: مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات قانون مالیات های مستقیم مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۳: در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به‌عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۲

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۲: اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون...