برچسب : هیأت وزیران

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ تصویب نامه ۵۶۵۴۵/۲۸۵۲ هیأت وزیران

محمد مهدیان
به پیوست تصویب نامه شماره 56545/2852 مورخ 1399/1/18 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 66066/ت56545هـ مورخ 1398/5/28 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و...