برچسب : هیئت حل اختلاف مالیاتی

راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ دعوت به هیئت حل اختلاف سنتی مشاغل

محمد مهدیان
در حالت کلی برگ دعوت به هیئت زمانی صادر می گردد که مودی نسبت به مالیات و یا درآمد مشمول مالیات خود معترض بوده و پرونده قابل طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی باشد....