برچسب : وانصار

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

اخبار کدال : تعدیل مثبت و منفی، اخبار مجامع و گزارش شرکت ها

محسن زکی زاده
اخبار کدال : تعدیل مثبت و منفی، اخبار مجامع و گزارش شرکت ها ستران: سیمان تهران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۳ ریال سود محقق کرده است...