برچسب : واکسن سل

سلامت کودک

واکسیناسیون در کودکان _ بررسی واکسن ها (بخش اول)

کودک من
واکسیناسیون در کودکان به چه صورت است واکسن سل واکسن سل در بعضی از کشورها ازجمله کشورمان در بدو تولد در بیمارستان، برای نوزادان به منظور افزایش دفاع در مقابل اشکال وخیم بیماری سل، مانند...