برچسب : ورود به منطقه ترسیم دو بعدی

آموزش تکنولوژی صنعت

آموزش کاربردی نرم افزار سالیدورکس (قسمت دوم) / محیط کاری Part

وحید مصطفوی
یک مجموعه مکانیکی را در نظر بگیرید. این مجموعه از قطعات مختلفی تشکیل شده است. برای طراحی و مدلسازی این مجموعه مکانیکی باید تمامی قطعات بصورت جداگانه در نرم افزار سالیدورکس مدلسازی شوند. جهت طراحی...