برچسب : وزیر امور اقتصاد و دارائی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۱ مکرر

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۱ مکرر: در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و...